CENZAI

CENZAI

„Kino filmų indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kino įstatymas (Žin., 2002, Nr. 31-1107; 2012, Nr. 6-192).  Filmų indeksus suteikia Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu. Kino teatras nesuteikia kino filmams indeksų, bet tiesiogiai atsako už jo pažeidimus.

Esant įtarimams, kad žiūrovo, perkančio bilietus, amžius yra mažesnis nei reglamentuoja filmo indeksas, kasose ir prie įėjimo prašysime pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą bei atsisakysime parduoti bilietą ir/ar įleisti į salę, kurioje rodomas filmas.

Dėkojame, kad padedate laikytis įstatymų. Nuoroda į Kino įstatymą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415955&p_query=&p_tr2=2

Nuoroda į Kino įstatymo pakeitimą dėl amžiaus cenzų:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470570 

Perkant bilietus į N-7, N-13, N-16 ir N-18 žiūrovų amžiaus cenzu pažymėtus filmus, kasininkui ar kontrolieriui paprašius, būtina pateikti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Galima pateikti šiuos dokumentus: moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą (svarbiausia, kad dokumente būtų žiūrovo nuotrauka ir gimimo data).